Świadczenia rodzinne – rodzaje i kryteria uzyskania?

Jak poprawnie wypełnić wniosek „Rodzina 500+”
20 listopada, 2014
Gdzie złożyć wniosek?
28 kwietnia, 2016

Świadczenia rodzinne – rodzaje i kryteria uzyskania?

Świadczenia rodzinne – rodzaje i kryteria uzyskania?

Świadczenia rodzinne są elementem polityki prospołecznej naszego kraju. Pomoc organów rządowych w zakresie wychowywania i prawidłowego rozwoju dzieci jest najistotniejszym elementem polityki wewnętrznej. Przyszłość dzieci będzie miała wpływ na kształt przyszłego społeczeństwa. Szczęśliwe dzieci to przyszli lekarze, prawnicy, nauczyciele, stolarze i urzędnicy, od których zależeć będzie nasze wspólne dobro. Dlatego warto jest starać się o świadczenia rodzinne, których celem jest finansowa pomoc rodzicom lub opiekunom dziecka w staraniach o lepszy rozwój dzieci.

Na jaką pomoc ze strony Państwa mogą liczyć rodziny? Rodzice lub opiekunowie dzieci mogą starać się o następujące świadczenia rodzinne:
zasiłek rodzinny,
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka;
świadczenia opiekuńcze;

Zasiłek rodzinny

Miesięczny zasiłek rodzinny wynosi:
89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:
rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Kryteria przyznania zasiłku rodzinnego:
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, wówczas zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Zapomoga z tytułu narodzin dziecka wynosi 1000 zł na jedno dziecko.

Prawo do jednorazowej zapomogi przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto.

Zapomoga przysługuje:
matce lub ojcu dziecka;
opiekunowi prawnemu dziecka;
opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1300 zł miesięcznie

Świadczenie to przysługuje
matce albo ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka,
osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Komentarze są wyłączone.