Jak poprawnie wypełnić wniosek „Rodzina 500+”

Rodzina 500+ w pigułce
20 listopada, 2014
Świadczenia rodzinne – rodzaje i kryteria uzyskania?
25 kwietnia, 2016

Jak poprawnie wypełnić wniosek „Rodzina 500+”

Program "Rodzina 500+" to świadczenie wychowawcze, które będą mogli uzyskać rodzice lub opiekunowie dzieci do czasu ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymują niezależnie od dochodu. Natomiast przy jednym dziecku w rodzinie, urząd bierze pod uwagę kryterium dochodowe. Wówczas o dodatek pieniężny w postaci 500 złotych będą mogli starać się rodzice lub opiekunowie, których dochód nie przekracza 800 złotych netto na osobę w rodzinie lub 1200 złotych na osobę w rodzinie, w której wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Aby otrzymać świadczenie pieniężne, rodzice lub opiekunowie dzieci są zobowiązani do złożenia stosownego wniosku w właściwym dla miejsca zamieszkania Ośrodku Pomocy Społecznej. Poprawne wypełnienie wniosku zaoszczędzi nam i urzędnikom czasu i pracy, przez co środki trafią do nas szybciej. Oto kilka porad dotyczących wypełniania wniosku "Rodzina 500+"
W części I, w punkcie I należy wypełnić wszystkie rubryki. W tym miejscu wpisujemy dane rodzica lub opiekuna dziecka. Jeśli nie został nam nadany numer PESEL, należy wpisać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.
W tej części ustalamy prawo do świadczenia wychowawczego. Jeśli wnioskujemy o świadczenie na pierwsze dziecko, zaznaczamy opcję: "Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujące ze mną oraz pozostające na moim utrzymaniu". Jeśli ubiegamy się o świadczenie tylko na drugie i/lub kolejne dziecko, zaznaczamy opcję: " Nie wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujące ze mną oraz pozostające na moim utrzymaniu". Przy wyborze 1 opcji w dalszej kolejności uzupełniamy Tabelę A, a przy wyborze 2 opcji uzupełniamy tabelę A i B.
Punkt 4 dotyczy szczegółowych danych członków rodziny. W tym przypadku rodzina oznacza: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka, oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, wypełniamy pkt 5. W rozumieniu przepisów prawa dziecko niepełnosprawne oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
W wniosku powinniśmy określić organ, do którego opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. To pole uzupełniamy jeśli ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko.
Osoby podlegające obowiązkowi alimentacyjnemu wypełniają punkt 7.1. Z kolei w punkcie 7.2 i 7.3 zaznaczamy odpowiednie oświadczenie o dochodach za rok poprzedni. W przypadku świadczenia wychowawczego na okres trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., należy wpisać rok 2014.
Część II wniosku rozpoczyna się od oświadczenia dotyczącego prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko. Osoby składające wniosek powinny oznaczyć, zgodnie ze stanem faktycznym, czy przebywają poza granicami RP w państwie, w którym maja zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
W tym polu, według potrzeb wnioskodawcy, należy wpisać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelane świadczenie. Ponadto tutaj określamy wszystkie dokumenty i oświadczenia, jakie załączamy do wniosku.
Aby wniosek był poprawnie złożony należy opatrzyć go datą, miejscem podpisu i podpisem osoby składającej wniosek.
W obowiązkowym załączniku 2 oświadczamy wysokość dochodu uzyskanego z tytułu innego niż dochód podlegający opodatkowaniu PIT (np. alimenty na dzieci, stypendia doktoranckie, diety, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzicielskie). Załącznik powinien być podpisany przez każdego członka rodziny, który osiągnął taki dochód.
Jeśli w rodzinie osoby ubiegającej się o wniosek są osoby, które rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, powinny one wypełnić i podpisać załącznik 3.
Ostatnim załącznikiem, jaki powinna złożyć osoba składająca wniosek o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+" jest oświadczenie każdego członka rodziny, który posiada gospodarstwo rolne.

Komentarze są wyłączone.