01-07-2014
Zatrudnianie w projektach POKL - seminarium informacyjne

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy zaprasza Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do udziału w seminarium informacyjnym dotyczącym prawnych aspektów zatrudniania w projektach POKL. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli instytucji z terenu powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego,...[więcej]


...

30-06-2014
Ścieżka udzielania wyjaśnień

Na prośbę Instytucji Zarządzającej PO KL, ROPS w Toruniu pragnie zwrócić uwagę, iż zgodnie z systemem wdrażania programu i zapisami  w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej Wytyczne), beneficjenci powinni w pierwszej kolejności kierować swoje pytania do instytucji będącej stroną umowy, a więc do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. ROPS, jako...[więcej]


...

24-06-2014
Nowy taryfikator kar za nieprawidłowości w udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy unijnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, że w związku z koniecznością dostosowania obowiązującego na gruncie polskim dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowanych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacja projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator) do wymogów Komisji Europejskiej z dniem 1 czerwca nastąpiła aktualizacja...[więcej]


...

18-06-2014
Zwiększenie alokacji środków na realizację projektów na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (Instytucja Organizująca Konkurs) informuje, iż Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Pośrednicząca PO KL, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs nr 1/POKL/7.2.1/2013 realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” o kwotę ok. 12.000.000,00...[więcej]


...

12-06-2014
Lista wniosków po procedurze odwoławczej dla konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2013

Zamieszczamy listę wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2013.  Do pobrania:  Lista[więcej]


...

Wyświetla nowości od 1 do 5 ze wszystkich 48
<< Pierwsza < Poprzednia 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-48 Następna > Ostatnia >>
1